oferta specjalna
od 105 PLN
Menu
Kontakt
CRV d.o.o.
Rakarska 1/a
10 410 Velika Gorica, Hrvatska
ID - KOD: HR-AB-01-080243346
TAX-ID 62853273572

tel: 00385 1 62 33 760
fax: 00385 1 62 33 761
e-mail: crv@globalnet.hr

RBA BANK POLSKA
5717 5010 3500 0000 0013 3149 58
Ogólne Warunki Świadczeń Usług Zakwaterowania

•Ustalenia ogólne

Niniejsze Ogólne Warunki i zasady korzystania z usług turystycznych są integralną częścią Umowy (vouchera) o usługach zakwaterowania w hotelu lub w ośrodku turystycznym, zawartej między biurem CRVtours, Rakarska 1a, Velika Gorica, Chorwacja (w dalszej części tekstu nazywanej: Biurem) oraz korzystającym z usług turystycznych (w dalszej części tekstu zwanym: Klientem). Wszystkie dane i warunki w programie oraz w niniejszych Ogólnych Warunkach obowiązują Biuro i Klienta, o ile w Umowie nie zaznaczono inaczej.

•Oferta turystyczna

Biuro gwarantuje usługę zgodną z informacjami opublikowanymi i obowiązującymi w dniu potwierdzenia rezerwacji oraz zgodną z opisem i terminem potwierdzonej rezerwacji, oprócz wypadków powstałych z powodu siły wyższej.

 

•Rezerwacje i płatności

Zapytania i rezerwacje zakwaterowania są przyjmowane drogą elektroniczną, pisemną, telefonem lub osobiście w siedzibie Biura oraz w agencjach będących formalnymi partnerami Biura.

Dokonując rezerwacji Klient potwierdza, że szczegółowo zapoznał się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami usług turystycznych, i że w pełni je akceptuje. W ten sposób wszystko, co zostało wymienione w Ogólnych Warunkach staje się obowiązujące prawnie tak dla Klienta jak i dla Biura. Biuro przekazuje do dyspozycji podpisującego umowę odpowiedni materiał reklamowy lub program w formie drukowanej bądź elektronicznej, przedstawia mu wszystkie istotne informacje związane z wyjazdem oraz przekazuje lub informuje go o Ogólnych Warunkach usług turystycznych, które są integralną częścią tej umowy. Ponadto Klientowi zostaje przedstawiona oferta ubezpieczenia podróży. Przy rezerwacji Klient jest zobowiązany udostępnić wszystkie dane, jakich wymaga dokonanie rezerwacji. Aby zarezerwować usługę należy wpłacić zaliczkę, zależnie od wybranego sposobu płacenia, resztę należy wpłacić najpóźniej w ciągu 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z usługi, jeśli nie zostało to określone inaczej (wyjątkiem jest płatność ratalna), z którymi Klient zapoznał się w trakcie rezerwacji.

•Opłata klimatyczna

Zgodnie z obowiązującą Ustawą o opłacie klimatycznej w Republice Chorwackiej Klient jest zobowiązany uiścić opłatę klimatyczną równocześnie z opłatą za wynajem kwatery. Opłata klimatyczna określona przez Ustawę o opłacie klimatycznej Republiki Chorwackiej wynosi od 2,00 do 7,00 kun dla osób dorosłych na dzień. Młodzież w wieku od 12. do 18 lat obejmuje zniżka 50% od tej kwoty, a dzieci poniżej 12. roku życia nie płacą opłaty klimatycznej. Wysokość opłaty klimatycznej dla danej rezerwacji zależy od miejsca pobytu w Republice Chorwackiej oraz terminu pobytu. Opłata klimatyczna jest opłacana zgodnie z Ogólnymi warunkami i jednocześnie z ostatnią opłatą za kwaterę. Na rozliczeniu rezerwacji zostanie wyróżniona suma za opłatę klimatyczną.

•Ceny usług

Cena usługi obejmuje usługę główną, zgodnie z opisem zakwaterowania podanym w rezerwacji. Usługi specjalne to te usługi, które nie zostały włączone do ceny kwatery (w opisie kwatery określone jako \'\\\\\\\\\\\\\\do uzgodnienia\\\\\\\\\\\\\\\' lub dodatkowe usługi, które są zrealizowane po uprzednim zamówieniu), dlatego Klient opłaca je dodatkowo. Usługi te należy zamawiać przy rezerwacji kwatery.

Ceny usług podane są w walucie PLN. Biuro zastrzega sobie prawo zmiany opublikowanych cen. Klientom, którzy wpłacili zaliczkę za określoną rezerwację, Biuro gwarantuje cenę kwatery określoną w rozliczeniu, na podstawie której opłacili zaliczkę. Jeśli zmiana nastąpi przed wpłatą zaliczki, Biuro zobowiązane jest powiadomić Klienta o zmianie. Obie strony Umowy są zgodne, że Biuro ma prawo podwyższyć cenę najpóźniej do 20. dnia przed rozpoczęciem podróży, jeśli po potwierdzeniu rezerwacji doszło do zmian w kursie ustalonej waluty, zwiększenia kosztów przewozu, włączając w to ceny paliwa lub do zwiększenia opłat za określone usługi (w portach lotniczych i innych itp.), które mają wpływ na cenę podróżowania, a o których nie wiedziano ani nie można było wiedzieć. Klient może zrezygnować z rezerwacji, jeśli wzrost ceny wyniesie więcej niż 10%. W tym przypadku ma prawo do zwrotu wpłaconej kwoty bez prawa do zadośćuczynienia szkody.

Ceny określone w naszych ofertach i programach opierają się na umowach z naszymi partnerami i nie muszą odpowiadać cenom ogłoszonym na miejscu pobytu, w obiekcie zakwaterowania Klienta; ewentualna różnica w cenie nie może być przedmiotem reklamacji.

Jeśli do zarezerwowanego miejsca przyjedzie więcej osób, niż to zostało zaznaczone na dokumentach podróży (voucherze), usługodawca ma prawo odmówić usługi niezgłoszonym turystom lub przyjąć wszystkich turystów z dopłatą za niezgłoszone osoby płatną na miejscu.

•Kategoryzacja i opis usług

Oferowane miejsca zakwaterowania opisane są zgodnie ze służbową kategoryzacją odpowiednich instytucji oraz w oparciu o naoczną kontrolę faktycznego stanu kwater podczas ich zgłoszenia. Standardy kwater, wyżywienia, usług itp., w poszczególnych miejscowościach oraz regionach są różne i nieporównywalne. Informacje, które Klient otrzyma w miejscu sprzedaży nie zobowiązują Biura w większym stopniu niż informacje opublikowane na stronach www.chorwacja.wakacjeiwczasy.eu  lub katalogu i innych drukowanych materiałach Biura.

Uwagi dotyczące opublikowanych danych

•Obowiązki Biura

Biuro jest zobowiązane do czuwania nad prawidłowością usług, jak i wyborem świadczących usługi, a także do dbania o interesy i prawa Klienta, zgodnie z dobrymi obyczajami obowiązującymi w turystyce. Biuro będzie wszystkie wymienione obowiązki wypełniać w całości i zgodnie z opisanym sposobem, oprócz nieprzewidzianych okoliczności (punkt 2.), gdy postępuje się zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 14.

•Obowiązki Klienta

Klient jest zobowiązany:

• posiadać ważne dokumenty podróżne

• przestrzegać celnych i walutowych przepisów kraju, do którego przyjeżdża

• przestrzegać przepisów walutowych i celnych, oraz innych praw i przepisów Republiki Chorwacji, a także krajów, przez które przejeżdża i w których przebywa

• W sytuacji niemożności kontynuowania podróży spowodowanego złamaniem przepisów przez Klienta, wszystkie powstałe koszty pokrywa sam winny.

• w czasie podróży do krajów, które wymagają obowiązkowych szczepień przeciw niektórym chorobom, Klient jest zobowiązany posiadać potwierdzenia i dokumenty o szczepieniach

• przestrzegać porządku domowego w miejscu zakwaterowania oraz w dobrej wierze współpracować z osobami świadczącymi usługi

• po dotarciu na miejsce zakwaterowania przedstawić usługodawcy dokument potwierdzający opłacenie usługi (Voucher przesłany e-mailem)

• Klient jest zobowiązany sprawdzić czy na wjazd do kraju, do którego się wybiera jest mu potrzebna wiza.

W sytuacjach nieprzestrzegania tych obowiązków, Klient sam ponosi koszty i odpowiada za poczynione straty. Potwierdzając rezerwację Klient zobowiązuje się, że jeśli uczyni jakąkolwiek szkodę wobec usługodawcy, to na miejscu za nią zapłaci.

 

•Sposób płatności za rezerwacje

1.

a.30% ceny usługi zakwaterowania po zatwierdzonym zapytaniu

b.70% ceny usługi zakwaterowania najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z usługi

 

2.100% ceny za usługę według oferty (powinno jeśli do początku terminu jest mniej niż 21 dzień)

 

•Prawa Klienta do zmian i rezygnacji z usługi

a.W sytuacji, gdy Klient chce zmienić lub odwołać rezerwację z własnego powodu, musi to zrobić pisemnie (e-mailem lub faksem). Jako zmianę rozumie się: zmianę liczby osób lub daty rozpoczęcia i/lub zakończenia korzystania z usługi najpóźniej 21 dzień przed rozpoczęciem korzystania z usługi. Pierwsza zmiana rezerwacji, jeśli jest możliwa bez dodatkowych kosztów, zostanie przeprowadzona bezpłatnie. Za każdą następną zmianę zostaną pobrane opłaty w wysokości 15 EUR. Jeśli zmiana rezerwacji jest niemożliwa, bądź jeśli Klient z tego powodu zrezygnuje z potwierdzonej rezerwacji, przyjęte zostają poniższe warunki rezygnacji. Zmiana miejsca zakwaterowania i każda zmiana później niż 30 dni przed rozpoczęciem rezerwacji lub podczas korzystania z rezerwacji jest rozumiana jako rezygnacja z usługi.

b.W przypadku zrezygnowania z ostatecznie potwierdzonej rezerwacji kwatery, data przyjęcia pisemnej rezygnacji jest podstawą rozliczenia jej kosztów według następujących zasad:

•koszt rezygnacji z usługi do 30 dni przed rozpoczęciem korzystania z niej wynosi 10% całej ceny rezerwacji, minimum 15 euro

•koszt rezygnacji z usługi od 29 do 22 dnia przed rozpoczęciem korzystania z niej wynosi 25% całej ceny rezerwacji

•koszt rezygnacji z usługi od 21 do 15 dnia przed rozpoczęciem korzystania z niej wynosi 40% całej ceny rezerwacji

•koszt rezygnacji z usługi od 14 do 8 dnia przed rozpoczęciem korzystania z niej wynosi 80% całej ceny rezerwacji

•koszt rezygnacji z usługi od 7 do 0 dnia przed rozpoczęciem korzystania z niej wynosi 100% całej ceny rezerwacji

•koszt rezygnacji z usługi po rozpoczęciu podróży lub sytuacja, gdy Klient nie pojawi się w zarezerwowanym miejscu wynosi 100% całej ceny rezerwacji

Każde storno rezerwacji wymaga opłaty manipulacyjnej w wysokości 25 euro

Jeśli Klient musi zrezygnować z rezerwacji później niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z usługi, Biuro stwarza mu możliwość wskazania nowego Klienta/użytkownika dla tej samej rezerwacji, o ile to możliwe (zależy to od ostatecznego dostarczyciela usługi). W takiej sytuacji Biuro naliczy jedynie realne koszty spowodowane zamianą Klienta. Nowy użytkownik rezerwacji przejmuje wszystkie zobowiązania niniejszych Ogólnych Warunków.

 

Jeśli Klient nie przyjedzie do miejsca zakwaterowania do północy w dniu rozpoczęcia usługi, a nie skontaktował się Biurem lub dostarczycielem usług, rezerwacja zostaje uznana za odwołaną, a koszty rezygnacji będą obliczane według wyżej wymienionych warunków. Jeśli rzeczywiste koszty rezygnacji przewyższają wyżej wymienione koszty, Biuro zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta rzeczywistymi kosztami.

Biuro nie zwraca kosztów powstałych w wyniku zakupu pozwoleń na podróż czy wiz, związanych z rezerwacją, z której Klient rezygnuje.

•Ubezpieczenie na wypadek rezygnacji z usług turystycznych

Jeśli Klient podczas rezerwacji przewiduje, że może być zmuszony odwołać rezerwację, Biuro poleca mu wykupienie ubezpieczenia na wypadek rezygnacji. Ubezpieczenia od rezygnacji można opłacić wyłącznie przy zgłoszeniu wyjazdu (nie później). Wartość ubezpieczenia liczona jest na podstawie wartości wyjazdu i zgodna z cennikiem towarzystwa ubezpieczeniowego (przy wynajmie apartamentu otrzymuje się ją dzieląc cenę najmu przez liczbę osób w apartamencie). Ubezpieczenie od rezygnacji jest ważne tylko w następujących i potwierdzonych pisemnie sytuacjach:

•śmierć,

•niebezpieczny wypadek, który spowodował ciężkie uszkodzenie ciała,

•niespodziewana i nagła choroba, w której niezbędna jest opieka lekarska,

•trudności związane z ciążą,

•brak tolerancji organizmu na szczepionkę, którą ubezpieczony jest zobowiązany przyjąć zgodnie z prawem obowiązującym w kraju, do którego jedzie,

•straty majątkowe spowodowane przez pożar, żywioły naturalne lub celowe działanie osób trzecich,

•służba wojskowa.

Jeśli Klient nie podpisał umowy ubezpieczenia na wypadek zrezygnowania z rezerwacji, a musi zrezygnować i ma potwierdzenie o jednym z wyżej wymienionych nieprzewidzianym wydarzeń, Biuro zachowuje prawo wypłaty zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 10. niniejszej Umowy. Przy rezygnacji nie wypłaca się kosztów uzyskania wizy i dokumentów podróży, nawet w wypadku jeśli Klient ma wykupione ubezpieczenie na wypadek rezygnacji. Przez wykupienie polisy ubezpieczeniowej Klient wszystkie swoje żądania przenosi na towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym wykupił polisę, a Biuro zobowiązuje się dostarczyć Klientowi wszystkie dokumenty, które są niezbędne przy ubieganiu się o odszkodowanie od towarzystwa ubezpieczeniowego, i które są związane z rezerwacją. Wszystkie pozostałe warunki ubezpieczenia dołączone są do polisy ubezpieczeniowej, dlatego proponujemy się z nimi osobiście zapoznać.

•Ubezpieczenie podróży

Ceny usług turystycznych nie obejmują „pakietu” ubezpieczeń podróży: ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia podczas pobytu na wakacjach, ubezpieczenia od uszkodzenia i straty bagażu, jak i dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego. Potwierdzając rezerwację Klient wybiera formę platności, a po zakończeniu procesu rezerwacji potwierdza, że akceptuje Ogólne warunki.

W sytuacji, gdy Klient zdecyduje się na wymienione ubezpieczenia, możliwe jest zawarcie umowy bezpośrednio u jednego z ubezpieczycieli lub w Biurze, przy czym Biuro działa jedynie jako pośrednik.

Prosimy o uważne zapoznanie się z warunkami ubezpieczenia przed zakupem.

•Bagaż

Przewóz bagażu samolotem jest bezpłatny do określonej wagi, którą określa przewoźnik lotniczy. Nadbagaż Klient opłaca według obowiązujących cen u danego przewoźnika lotniczego. Dzieci bez względu na wiek, nie mają prawa do bezpłatnego przewozu bagażu w transporcie lotniczym. Przy transporcie autobusowym Klient może zabrać dwie sztuki bagażu osobistego. Podróżujący są zobowiązani dbać o rzeczy wniesione do kabiny autobusu, a także przy każdym opuszczaniu kabiny zabierać je ze sobą. W przeciwnym wypadku sami poniosą odpowiedzialność za kradzież, zagubienie lub zniszczenie rzeczy pozostawionych w kabinie autobusu bez opieki.

Biuro nie odpowiada za zniszczony lub zgubiony bagaż, ani za kradzież bagażu lub cennych przedmiotów w miejscu zakwaterowania (poleca się wynajem sejfu, jeśli istnieje taka możliwość lub wykupienie pakietu ubezpieczenia, który zabezpieczy także bagaż) Zgubiony bagaż lub kradzież zgłasza się dostawcy usług zakwaterowania i odpowiedniej jednostce policji.

•Prawo Biura do zmian i rezygnacji

Biuro zastrzega sobie prawo zmiany rezerwacji w przypadku wystąpienia wyjątkowych okoliczności, których nie można było przewidzieć, uniknąć lub zapobiec (sprawdź pkt. 2.). Zarezerwowaną kwaterę można zastąpić tylko po uprzednim powiadomieniu Klienta i tylko na kwaterę tej samej lub wyższej kategorii, ale w cenie kwatery, którą Klient potwierdził w rezerwacji. Jeśli kwatera zastępcza jest możliwa tylko w obiekcie wyższej kategorii i w cenie wyższej o 15% od opłaconej rezerwacji, Biuro zastrzega sobie prawo dopłaty różnicy po konsultacji z Klientem.

W sytuacji, gdy zmiana opłaconej kwatery będzie niemożliwa, Biuro zastrzega sobie możliwość odwołania rezerwacji po uprzednim powiadomieniu Klienta najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z usługi oraz gwarantuje zwrot całej wpłaconej kwoty. Klient w sytuacji odwołania rezerwacji przez Biuro nie ma prawa żądać zadośćuczynienia za szkodę, Biuro jest zobowiązane jedynie do zwrotu kwoty wpłaconej na rachunek Biura. Jeśli niemożliwa jest adekwatna zmiana w dniu rozpoczęcia korzystania z usługi, Biuro będzie się starać poinformować Klienta o możliwości zakwaterowania, które nie znajduje się w ofercie Biura i zapewnić Klientowi zwrot całości kwoty opłaconej rezerwacji.

•Przyjmowanie reklamacji

Jeśli usługi są realizowane nieodpowiednio, Klient może zażądać adekwatnego odszkodowania, składając pisemną reklamację. Każdy Klient ma prawo do reklamacji z powodu niewykonania opłaconej usługi. Każdy Klient z potwierdzoną rezerwacją składa reklamację osobno.

Klient jest zobowiązany w dniu przyjazdu natychmiast u usługodawcy (recepcjonisty lub właściciela kwatery itp.) reklamować nieodpowiadającą usługę i zawiadomić o tym Biuro CRVtours telefonem pod numer 00385 1 6233 760. Klient jest zobowiązany współpracować z dostawcą usług i Biurem w dobrej wierze usunięcia przyczyn reklamacji. Jeśli Klient przyjmie zaproponowane na miejscu rozwiązanie reklamacji, które odpowiada opłaconej usłudze, Biuro nie musi przyjmować reklamacji.

Jeśli nawet po interwencji na miejscu problem nie zostanie rozwiązany, najpóźniej 8 dni po powrocie z wypoczynku, Klient jest zobowiązany wysłać pisemną reklamację wraz z załączonymi dokumentami i zdjęciami, które dowodzą zasadności reklamacji e-mailem na crv@globalnet.hr lub pocztą na adres CRV tours, Rakarska 1a, 10410 Velika Gorica, Chorwacja.. Biuro będzie rozpatrywać tylko w pełni udokumentowane reklamacje zgłoszone w terminie do 8 dni od zakończenia rezerwacji.

W czasie rozpatrywania wniosku, które trwa maksymalnie 14 dni, a w ciągu 28 dni po złożeniu reklamacji, Klient wiążąco zrzeka się pośrednictwa jakichkolwiek osób trzecich, arbitrażu organizacji turystycznej UNPAH lub innych instytucji, jak i podawania informacji mediom. Klient zrzeka się również prawa wniesienia sprawy do sądu.

Najwyższa kwota odszkodowania w przypadku reklamacji może wynieść równowartość zareklamowanej części usługi, a nie może obejmować już wykorzystanych usług jak i całości ceny imprezy. W ten sposób wykluczone zostaje prawo Klienta do rekompensaty w formie tzw. idealnej szkody. Biuro nie może odpowiadać za ewentualne warunki klimatyczne, czystość i temperaturę wody w miejscach pobytu, a także inne podobne sytuacje i zdarzenia, które mogą spowodować niezadowolenie Klienta, choć nie dotyczą bezpośrednio jakości zarezerwowanej kwatery (np. brak śniegu, zła pogoda, źle przygotowane trasy narciarskie lub plaże, za duży tłok, kradzież, uszkodzenie własności itp.).

Jeśli Klient podpisał umowę o usługach turystycznych jako "rezerwację last minute" (podróż w ostatnim momencie), wtedy Klient zgadza się na wszelkie ryzyko takiej usługi. Może ona zawierać w sobie nieprzewidziane wydarzenia, na które Biuro nie może mieć wpływu, Klient z powodu atrakcyjnej ceny zaakceptował taką usługę i dlatego Klient nie ma prawa do reklamacji wobec organizatora podróży.

•Ochrona danych osobowych

Klient przekazuje dobrowolnie swoje dane osobowe. Dane osobowe Klienta są potrzebne do realizacji zamówionej usługi. Będą też wykorzystywane do dalszej wzajemnej komunikacji. Biuro zobowiązuje się, że nie będzie danych osobowych wyprowadzać z kraju ani przekazywać osobom trzecim oprócz potrzeb realizacji zamówionej usługi. Wyjątek od przekazywania danych osobowych osobom trzecim dotyczy zawierania umowy od ryzyka rezygnacji i ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia od ryzyka uszkodzenia i zgubienia bagażu oraz dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego na czas podróży i pobytu zagranicą. Jeśli Klient podpisze polisę ubezpieczeniową, dane osobowe zostaną przekazane towarzystwu ubezpieczeniowemu. Dane osobowe Klienta będą przechowywanie w bazie danych, zgodnie z wymogami Ustawy o sposobie zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych. Strona wyraża zgodę na wykorzystywanie jej danych osobowych na potrzeby akcji marketingowych Biura.

•Uwagi

Klient przez potwierdzenie rezerwacji i wpłatę zaliczki lub całości kwoty, wyraża zgodę na wyżej opisane warunki.

Niniejsze Ogólne Warunki i zasady podróży wykluczają wszystkie dotychczasowe warunki i zasady podróży.

•Oferty promocyjne

W przypadku równoległych akcji promocyjnych upusty się nie sumują. Upusty nie dotyczą oferty last minute.

•Sprawy sporne

Klient i Biuro ewentualne sprawy sporne wynikające z niniejszej umowie będą rozwiązywać polubownie, w przeciwnym wypadku strony podporządkują się decyzjom sądu w Zagrzebiu, a miarodajne będzie chorwackie prawo.

Copyright © 2011 CRV-TOURS
wykonanie: input.com.pl
o nas
oferta
FAQ
kontakt